P/E Ratio (Price-to-earnings ratio)

P/E Ratio je češto korišćen količnik od strane investitora, pokazuje koliko su investitori spremni da plate za jedinicu profita u budućnosti ili drugačije rečeno kolika stopa prinosa se može ostvariti.

Kako se računa P/E Ratio?

Cena akcije se deli sa EPS vrednošću.

Ponekad se P/E Ratio označava kao price multiple ili earnings multiple.

Na primer ako je cena akcije neke kompanije 90$ a EPS 4.50$:

90$ / 4.50$ = 20x (ove oznake ćete često sresti u člancima na seekingalpha.com)

20x znači da su investitori voljni da plate 20$ za 1$ zarade.

P/E Ratio analiza

Više vrednosti P/E mogu značiti da su akcije kompanije precenjene, ali i da investitori očekuju značajan rast zarade u budućnosti. Odnosno niže vrednosti P/E mogu biti znak da su akcije kompanije potcenjene ili da se pogledu budućnosti kompanije očekuju poteškoće.

P/E racio ima smisla upoređivati sa istorijskim vrednostima iste kompanije ili sa drugim kompanijama iz istog sektora. Ako uporedite P/E vrednost recimo jedne banke i kompanije iz energetskog sektora može vam se učiniti da je jedna mnogo bolja investicija od druge, što uopšte ne mora da bude slučaj.

Kod kompanije koju su ostvarile gubitak, tj imaju negativan EPS se P/E Ratio najčešće iskazuje sa N/A (not available).

Dva pristupa računanja P/E racija

U zavisnosti od toga da li se uzimaju EPS vrednosti iz prošlosti ili iz budućnosti razlikujemo forward P/E i trailing P/E.

Kod računanja forward P/E za vrednost EPS-a uzima se procena kompanije o budućim očekivanim zaradama. Pošto se budućnost ne može predvideti uvek postoji sumnja koliko te procene mogu biti tačne. Pored toga nekada se namerno objavljuju manje procene kako bi ih kompanija prebacila.

Za računanje trailing P/E za vrednost EPS-a “TTM” EPS, tj trailing 12 months EPS. To je zapravo EPS 12 prethodnih meseci. Ovaj način je najpopularniji jer se oslanja na tačne podatke za razliku od procena. Međutim učinak kompanije u prošlosti ne signalizira ponašanje u budućnosti.