CapEx (Capital Expenditures)

Ulaganja u osnovna sredStva

CapEx su troškovi koje kompanija koristi za nabavku, nadogradnju i održavanje osnovnih sredstava kao što su na primer nekretnine, industrijsko postrojenje, oprema ili tehnologija.

Pokazuje nam koliko kompanija ulaže u postojeća i nova osnovna sredstva. Bez kapitalnih troškova nema rasta kompanije.

Knjigovodstveno se prikazuje u bilansu stanja.

CapEx (kapitalne troškove) ne treba mešati sa OpEx (operativnim troškovima). Kapitalni troškovi za razliku od operativnih ne mogu se odbiti od poreza kompanije u godini u kojoj su nastali.